Algemene voorwaarden

Op de diensten en producten die No. 37  Spellen & Concepten levert, zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Versie 1, Januari 2019

Op de diensten en producten die No. 37  Spellen & Concepten levert, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Versie 1.1,juli 2022

1          Definities

 • Opdrachtnemer: No. 37 Spellen & Concepten
 • Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Iedere rechts- of natuurlijke persoon, die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens rechtsvertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgena(a)m(en);
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
 • Opdracht: het verzoek van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 • Werkzaamheden: al datgene wat de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever maakt, onderneemt c.q. doet maken en of ondernemen.

2          Identiteit Opdrachtnemer

No. 37 Spellen & Concepten
Westersingel 37
4101 ZG Culemborg

Adres per 22-08-2022:
Koudekerkseweg 156
4382 EM  Vlissingen

No. 37 Interim & advies is een handelsnaam van No. 37 Spellen & Concepten

Email: marijn@no37.nl

KvK: 73643947

BTW-nummer: NL001938487B13

3          Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, leveringen en overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken.
 2. Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer gebeuren door vermelding op website en bij offerte.
 3. Door met Opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan doet Opdrachtgever afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten de door Opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden aan de Opdrachtgever bekend gemaakt. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, waarbij derden dienen te worden betrokken voor de uitvoering.

4          Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer, mondeling, schriftelijk, telefonisch, of elektronisch zijn geheel vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke offerte nadrukkelijk anders is vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Opdrachtnemer niet.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5          Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer een opdracht van de Opdrachtgever schriftelijk bevestigt of op het moment dat Opdrachtnemer een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend indien Opdrachtnemer dit schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 6. Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van de tekst of het ontwerp, worden door of namens, in opdracht en voor rekening en risico van de Opdrachtgever verstrekt.

6          Opdrachten: termijnen en wijzigingen

A             Termijnen 

 1. Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn waarbinnen een bepaalde opdracht wordt uitgevoerd heeft – tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft – slechts een indicatieve strekking.
 2. De binding van Opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering van de opdracht vervalt indien de Opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt dan wel niet datgene doet, dat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is om een tijdige uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 3. De Opdrachtnemer is verplicht om aan de Opdrachtgever te melden wanneer een termijn niet gehaald kan worden, zodat beiden in goed overleg de planning kunnen bijstellen.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

B             Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Veranderingen in een al lopende opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen termijn wordt overschreden. Veranderingen die hogere kosten veroorzaken dan waarop in de offerte kon worden gerekend, worden door de Opdrachtnemer extra in rekening gebracht.
 5. In geval van overmacht zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. De Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende twee weken het recht een opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Opdrachtnemer het uitgevoerde gedeelte van een opdracht af te nemen en te vergoeden.

7          Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst werken met een uurtarief of een vast honorarium.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. De Opdrachtnemer is verplicht in de offerte een zo reëel mogelijke schatting te maken van het te maken aantal uren en mogelijke extra onkosten. Mocht er sprake zijn van meerwerk, dan wordt dit overlegd met de Opdrachtgever.
 4. Het honorarium is exclusief alle van overheidswege opgedragen belastingen, zoals de BTW.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de verschuldigde kosten tussentijds te declareren.
 6. Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 7. Noodzakelijke reiskosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van een project door Opdrachtnemer worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht. De Opdrachtnemer maakt hiervan een inschatting in de offerte.
 8. De Opdrachtgever zal de kosten van derden die worden gemaakt door Opdrachtnemer in het kader van opdrachten rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via Opdrachtnemer dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.
 9. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan. Bij opdrachten die binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.
 10. Opdrachtnemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de relatie ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.
 11. In de offerte kunnen stelposten staan. Voor stelposten geldt dat overschrijding mogelijk is. De overschrijding kan uiteraard achteraf door Opdrachtnemer worden verantwoord.

8          Betaling

 1. Opdrachten worden verstrekt door ondertekening en retournering van een door Opdrachtnemer opgestelde opdrachtverstrekking. Met het verstrekken van een opdracht gaat de Opdrachtgever een betalingsverplichting aan. Dit geldt ook voor per e-mail verstrekte opdrachten.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de op de factuur aangegeven bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Delen van de maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Opdrachtgever.

9          Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de afgesproken vorm en op de afgesproken wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de Arbowet en de beleidsregels volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake Kantoren en Beeldschermwerkplek.

10       Opschorting

 1. Bij het achterwege blijven van juiste of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal de Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat daar enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit voortvloeit, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van Opdrachtnemer tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort worden totdat hetgeen de Opdrachtgever verschuldigd is volledig is voldaan, met inbegrip van betaling van eventuele rente en kosten (schadevergoeding daaronder begrepen).

11       Intellectuele eigendom

 1. Plannen, presentaties, teksten, modellen, technieken, instrumenten en middelen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten van de geest van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Openbaarmaking kan alleen gebeuren na verkregen toestemming van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
 2. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder mede begrepen teksten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever krijgt van Opdrachtnemer een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door Opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de Opdrachtgever worden gemaakt. De hiervoor bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het desbetreffende werk door de Opdrachtgever zelf of door personen of instellingen die de werkzaamheden van de Opdrachtgever in dier voege overnemen of voortzetten, dat zij in zoverre met de Opdrachtgever te vereenzelvigen zijn. Gebruik door derden is derhalve niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 3. Voor zover Opdrachtnemer daartoe de bevoegdheid bezit, wordt onder de hierboven nader aangeduide voorwaarden tevens licentie verleend ten aanzien van werken, in het kader van de uitvoering van de opdracht door derden ten behoeve van de Opdrachtgever gemaakt. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan gelden het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

12       Naamsvermelding

 1. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om het werk te signeren en/of zijn naam en logo te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op de verpakking. Zonder voorafgaande toestemming is het de Opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Opdrachtnemer dit nodig acht zal de Opdrachtgever het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk voorzien van het copyrightsymbool met de naam van Opdrachtnemer en het jaar van de eerste openbaarmaking.
 2. Opdrachtnemer vermeldt de namen van haar Opdrachtgevers op haar website en laat in brochures en op haar website gemaakt werk zien. Als de Opdrachtgever niet bij het verstrekken van de opdracht heeft aangegeven hier principieel bezwaar tegen te hebben, gaat hij hiermee akkoord. Opdrachtnemer past teksten op de website direct aan en verwijdert eventuele afbeeldingen van haar website als de Opdrachtgever bezwaar tegen een bepaalde publicatie heeft.

13       Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtgever.
 3. Voordat documenten in productie worden gegeven, worden ze ter goedkeuring voorgelegd aan de Opdrachtgever. Opdrachtnemer doet haar uiterste best om fouten te vermijden. Mocht echter in het gedrukte of op een andere manier geproduceerde werk toch een fout blijken te zitten die ook in de door de Opdrachtgever geaccordeerde versie zat, dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de schade (bijvoorbeeld de kosten van opnieuw drukken) die hiervan het gevolg kan zijn.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten in drukwerk of andere producties die door de Opdrachtgever zelf worden verzorgd. Dit geldt ook als de fouten in de door Opdrachtnemer aangeleverde bestanden hebben gezeten. In dat geval heeft de Opdrachtgever uitsluitend recht op nieuwe bestanden. Opdrachtnemer raadt haar Opdrachtgevers dan ook aan om hun drukker drukproeven te laten maken van door Opdrachtnemer aangeleverde bestanden en deze goed te controleren.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht.
 7. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van eventuele derden.

14       Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 (Aansprakelijkheid).

15       Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

16       Vrijwaringen

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Indien de Opdrachtgever materialen en bestanden aanlevert die Opdrachtnemer bij uitvoering van de opdracht gebruikt, vrijwaart de Opdrachtgever Opdrachtnemer van aansprakelijkheid in verband met auteursrecht en copyright.

17       Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee Opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Opdrachtgever kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld, ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, sabotage, energiestoring, overstroming, brand, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, uitvallen of niet of niet volledig functioneren van computersystemen van derden, daaronder inbegrepen webservers, het uitvallen van elektriciteit, water en andere storingen. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen voldoet, tenzij zulks aan de Opdrachtnemer verwijtbaar is.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Na annulering van de overeenkomst heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden voor zover de Opdrachtgever daardoor is gebaat.

18       Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij zij bij wet of door de rechter hiervan worden verschoond. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na beëindiging van de opdracht.

19       Persoonsregistratie

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming gegeven voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.
 2. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Opdrachtnemer zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. 

20       Beschikbaarheid van bestanden

 1. Opdrachtnemer archiveert digitale bestanden en past redelijke maatregelen voor beveiliging en bescherming toe. Mochten bestanden beschadigd raken, verloren gaan of om een andere reden niet meer beschikbaar of bruikbaar zijn, dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de schade die hiervan het gevolg kan zijn.

21       Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Een geschil is aanwezig, wanneer één van de partijen verklaart dat dit het geval is.
 3. De rechter in de gemeente waar Opdrachtnemer is gevestigd, is bevoegd tot het behandelen van de zaak bij een geschil.